panorama2

Kasvit

Ihminen on voimakkaasti muokannut Tapanilan metsää. 1970-luvun alussa on tapahtunut metsänuudistus. Alueen puusto on mäntyvaltaista, mutta on myös metsäkuvioita, joissa pääpuuna on kuusi. Osa alueen puustosta on järeää, mutta esimerkiksi suppa-aluetta peittää polkuverkostonkin tukkiva tiheä nuori männikkö. 

Kuusi menestyy Salpausselällä paremmin kuin varsinaisilla harjuilla ja kuusen taimia kasvaakin hyvänä alikasvoksena istutusmännikössä. Supat sopivat hyvin kuusen kasvualustaksi. Muinaisrannan huuhtoma terassi on veden voimakkaasti huuhtomana kuivan kangasmetsän männikköä. Harva puusto läpäisee hyvin valoa. Aluskasvillisuudessa esiintyykin paljon sianpuolukkaa ja jäkäliä.