panorama2

Geologia

Jääkauden viimeisen jäätiköitymisvaiheen loppuessa jäänreuna vetäytyi Suomessa kohti koillista. Saavuttuaan nykyisen Lahden tasalle, se jäi kuitenkin paikoilleen ilmaston tilapäisen kylmenemisen seurauksena kahdeksi sadaksi vuodeksi. Tällöin sulavesien kuljettama irtoaines kasautui jääreunan eteen, samansuuntaiseksi harjanteeksi, salpausseläksi. Suurin osa aineksesta purkautui nykyisen Itämeren paikalla olleeseen Baltian jääjärveen samalla lajittuen. Muu aines kasautui lajittumattomana moreenina lähinnä reunamuodostuman sisäreunalle.

Jääjärven rannikkovoimat tasasivat reunamuodostuman laen. Siihen myös kasautui vedenpäällistä ainetta, mikä muodosti kuivanmaan tasanteen, sandurdeltan. Salpausselän laella on tässä kerroksessa vieläkin nähtävissä vesivirtojen uomien jättämät jäljet, pitkänomaisina painanteina loivien kumpareiden välissä, muuten tasaisessa maastossa.

Jäätikön kasaamassa aineksessa ja jäästä kellumaan lohjenneissa jäävuorissa mukana oli kallioperästä aikaisemmin irronneita suuria moreenikiviä. Jäästä irtautuneet kookkaat lohkareet jäivät sittemmin paikoilleen, veden huuhtoessa hienomman aineksen näiden ympäriltä. Tällaisia siirtolohkareita Tapanilan alueella lepää runsaasti.

Lakitasanteella on myös noin neljäkymmentä suppaa, jotka ovat noin 20-30 metriä leveitä ja 4–6 metriä syviä. Ne muodostavat alueen poikki kulkevan yhtenäisen suppakentän.

Baltian jääjärven ylin pinta sijaitsi Tapanilassa noin 150 metriä nykyistä merenpintaa korkeammalla. Sitä kutsutaan myös ”korkeimmaksi rannaksi” ja sen yläpuoliset alueet, kuten Tiirismaa ovat ns. vedenkoskemattomia alueita.

Mannerjäätikön reunan vetäydyttyä Vääksyn tasolle, Baltian jääjärven pinta laski Lahden seudulla noin kymmenen metriä. Ankarat rantavoimat kuluttivat ensimmäisen Salpausselän rinteisiin rantalovia. Tapanilassa on nähtävissä selkeästi jyrkkä törmä ja sen alla leviävä, jopa sata metriä leveä tasanne, terassi. Terassi laskee hiljallee, kunnes se kuusi metriä alempana taittuu jyrkästi muinaiseksi vedenalaiseksi rinteeksi. Tällä muinaisrannan tasanteella sijaitsevat mm. Tapanilan hiihtomaja sekä siitä pohjoiseen Rautakankareen suuntaan lähtevät suositut ulkoilureitit.