panorama2

Biotoopin hoito

Vanhan maatalouden luomat elinympäristöt, erilaiset niityt ja kedot sekä hakamaat ovat käyneet harvinaisiksi sadan viime vuoden kuluessa. Näiden eliöstöltään omalaatuisten ja usein monipuolisten elinympäristöjen arvo on ymmärretty yhtä tahtia niiden häviämisen kanssa. Etenkin parina viime vuosikymmenenä Suomessa on kehitelty ja toteutettu perinteisten maatalousmaisemien hoitoa tavoitteena luonnon monimuotoisuuden ja maiseman palauttaminen. Luhdanjoella laajat hoitotoimet aloitettiin vuonna 2002 edellisellä vuosikymmenellä tehdyn käyttö- ja hoitosuunnitelman opastamana. Suojelualueen hoito-osan ensimmäiset laajat raivaukset tehtiin syksyllä 2002 ja niitä jatkettiin vuoden päästä ensimmäisen laidunnuskauden jälkeen. Lisäraivauksia tehdään myös vuonna 2004. Niityn umpeenkasvun estämiseksi hoitolaidunnusta on jatkettava joka kesä. Tällä hetkellä suojelualueella on voimassa hollolalaisen karjatilan kanssa tehty viiden vuoden hoitosopimus.

Kesä 2003 oli ensimmäinen lähes kolmeenkymmeneen vuoteen, jolloin suojelualueen niitty oli luonteeltaan jälleen avoin. Muutokset näkyivät heti linnustossa, keltavästäräkki ja pensastasku asettuivat niitylle. Hoidon vaikutuksia kasvillisuuteen ei ole toistaiseksi selvitetty. Alueelta löytyi kuitenkin uhanalaisuustarkastelussa silmälläpidettäviin luokiteltu ojakaali, jota ei tiettävästi ole aiempina vuosina tavattu Luhdanjoella. Hoidon aiheuttamien muutosten seurantaa on tarkoitus jatkaa tulevina vuosina.