panorama2

Luhdanjoki

Luhdanjoki on osa Porvoonjoen pääuomaa, joka virtaa runsaan kymmenen kilometrin matkan Hollolan Nostavan ja Orimattilan Luhtikylän välillä laajojen tasaisten rantaniittyjen läpi. Luhdanjoen luonnonsuojelualue sijaitsee tämän yhtenäisen niittyjakson pohjoispäässä Lahden ja Hollolan rajalla.

KarpaloitaLuhdanjoen laakso on osa kallioperän murroslinjaa, joka suuntautuu etelärannikon Kirkkonummelta koilliseen. Murroslinja on perustana laakson maisemallisille erityispiirteille, joihin kuuluvat laajat tulvatasanteet, niitä reunustavat kuusi- ja sekametsät sekä paikoin jyrkät kalliot. Komolankallion-Patiokallion vuorimainen alue hallitsee luonnonsuojelualueen pohjoispuolista maisemaa. Valtakunnallisessa kallioalueinventoinnissa (1996) alue on merkitty arvokkaaksi kohteeksi.

 

Luhdanjoki2Luhdanjoen joenvarsiniittyjen ilmeen luovat pajuttuneet alat, sarojen ja muiden heinäkasvien sekä eräiden ruohovartisten valtalajien hallitsemat avoimet kosteat niityt ja laidunnetut maat. Suuri osa niityistä pajuttuisi umpeen ilman laiduntavaa karjaa. Vuonna 2002 aloitettu suojelualueen perinnebiotoopin hoito on muuttanut kasvillisuutta hoitoaloilla raivausten ja laidunnuksen seurauksena. Hoidon yhtenä tavoitteena on monipuolistaa joenvarsiniittyjen kasviston ja eläimistön elinympäristövalikoimaa.

Luhdanjoki

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luhdanjoki kartalla