panorama2

Rauhoitusmäärykset

Linnaistensuon luonnonsuojelualueen rauhoitusmääräykset

1. Alueella on kielletty

 • ojien kaivaminen, vesien perkaaminen ja patoaminen ja kaikenlainen muu maaperän vahingoittaminen, täyttäminen ja muu muuttaminen sekä maa-ainesten ottaminen
 • kasvien ja kasvinosien ottaminen tai vahingoittaminen
 • metsästys sekä kaikenlainen eläinten häiritseminen ja pesien vahingoittaminen
 • tulenteko, telttailu sekä muu leirielämä
 • kiintorastien sijoittaminen
 • liikkuminen moottoriajoneuvoilla
 • rakennusten, laitteiden sekä teiden rakentaminen
 • kaikenlainen muu toiminta, joka saattaa muuttaa alueen vesiolosuhteita, maisemakuvaa tai vaikuttaa epäedullisesti kasvillisuuden ja eläimistön säilymiseen

2. Edellä olevien määräysten estämättä sallitaan

 • biologisen opetuksen ja tutkimuksen yhteydessä tapahtuva kasvi- ja hyönteisnäytteiden ottaminen, jos se tapahtuu siten, ettei lajien säilymistä vaaranneta. Rauhoitettujen, uhanalaisten ja erityisesti suojeltavien lajien ottamiseen on kuitenkin pyydettävä erillinen lupa Hämeen ympäristökeskukselta
 • marjastus ja sienestys
 • luonnonsuojelusta kertovien taulujen sijoittaminen
 • Linnaistenmäen sorakuopan maisemointi. Tästä tulee kuitenkin ennen töiden aloittamista esittää tarkempi suunnitelma
 • varsinaisen suoalueen reunavyöhykkeen 25-50 m ulkopuolella olevilla alueilla voidaan suorittaa metsänhoidollisia toimenpiteitä, jos niillä ei vaaranneta luonnonarvojen säilymistä ja ne tehdään seuraavassa kohdassa mainitun hyväksytyn suunnitelman mukaisesti
 • alueen hoitaminen, Hämeen ympäristökeskuksen hyväksymän hoito- ja käyttösuunnitelman mukaisesti

3. Edellä olevista määräyksistä saadaan Hämeen ympäristökeskuksen suostumuksella poiketa, jos se on perusteltua suojelutavoitteen kannalta.