panorama2

Rauhoitusmääräykset

Kilpiäistenpohjan luonnonsuojelualueen rauhoitusmääräykset

Kilpiäistenpohjassa on kielletty:

  • ojien kaivaminen, vesien perkaaminen ja patoaminen sekä kaikenlainen muu maaperän vahingoittaminen, täyttäminen ja muu muuttaminen sekä maa-ainesten ottaminen
  • kasvien ja kasvinosien ottaminen ja vahingoittaminen
  • eläinten häiritseminen ja pesien vahingoittaminen
  • rakennusten, laitteiden, teiden ja polkujen rakentaminen
  • rantametsikön ja pensaikkojen hakkuu
  • kaikenlainen muu toiminta, joka saattaa muuttaa alueen vesioloja tai maisemakuvaa tai vaikuttaa epäedullisesti kasvillisuuden ja eläimistön säilymiseen

Edellä olevien määräysten estämättä sallitaan:

  • biologian opetuksen ja tutkimuksen yhteydessä tapahtuva kasvi- ja hyönteisnäytteiden ottaminen
  • lintuhavaintolavan, sinne johtavien pitkospuiden sekä Kilpiäistenpohjan luonnonsuojelusta kertovan informaatiotaulun rakentaminen alueen itäosaan
  • alueella sijaitsevien venevalkamien kunnossapitäminen, kuitenkin suuria toimenpiteitä välttäen
  • alueella toimivalle ammattikalastajalle moottoriveneellä ajo sekä kalastuselinkeinon harjoittaminen

Edellä olevista määräyksistä saa lääninhallituksen luvalla poiketa, jos se on luonnonsuojelualueen käytön ja hoidon kannalta perusteltua