panorama2

Maastoliikenne ja veneily

Moottorikelkalla ja muulla moottoriajoneuvolla ajamiseen maastossa tarvitaan maanomistajan lupa eräitä poikkeuksia lukuun ottamatta. Poikkeukset on kerrottu maastoliikennelaissa. Moottorikelkkailu on yleisesti sallittua merkityillä moottorikelkkailureiteillä ja jäällä.

Moottorikelkkailijan ja muulla maastoajoneuvolla ajavan on luonnossa liikkuessaan syytä aina muistaa, että konevoimin liikkuminen voi aiheuttaa haittaa eläimille ja kasveille. Myös muiden luonnossa liikkujien ottaminen huomioon on tärkeää. Monet ihmiset retkeilevät luonnossa hakien rauhallisesta luonnonympäristöstä vastapainoa kiireiselle ja meluisalle kaupunkiympäristölle. Tällöin konemelu koetaan helposti häiriöksi.

Moottoriajoneuvoilla liikkumista luonnossa säätelee maastoliikennelaki Lahden luonnonsuojelualueilla ja muissa luontokohteissa moottorikelkalla ja muilla moottoriajoneuvoilla liikkuminen on kielletty ilman lupaa.

Lahdessa ja sen ympäristössä on erinomaiset mahdollisuudet veneilyyn. Vesijärven kautta on yhteys Keski-Suomeen asti. Veneillä pääsee helposti liikkumaan herkissä vesiympäristöissä, joten erityisesti lintujen pesimäaikana luonnon ja ympäristön kunnioittaminen on korostetun tärkeää.  

VenelumessaPesimäsaarien välttäminen turvaa lintujen kotirauhan ja vesilintupoikueiden huomaaminen ajoissa estää poikasten ja emon erilleen joutumisen. Tämä on hyvä muistaa myös jokiympäristössä; esimerkiksi Porvoonjoella veneilijä tai meloja voi helposti hajottaa poikueen laajalle alueelle, mikä altistaa poikasia saalistajille.

Alueelliset ympäristökeskukset voivat rajoittaa tai kieltää veneilyn mm. erityisistä luonnon- ja ympäristönsuojeluun sekä turvallisuuteen liittyvistä syistä. Veneilyä saatetaan rajoittaa esimerkiksi lintujen pesimisrauhan turvaamiseksi.