panorama2

Kallioperä

MustakallioKallioperää peittävä maa-aines ja siitä syntyneet geomorfologiset muodostumat hallitsevat Lahden maaston muotoja. Korkeimmat mäet kaupungissa ovat kallioperäisiä. Näiden lakipaljastumien ohella kalliota on näkyvillä tieleikkauksissa.

Lahden seudun kallioperä koostuu pääasiassa mikrokliinisistä graniiteista, migmatiiteista ja pegmatiiteista (53 % koko kallioperästä). Toiseksi eniten (18 %) kallioperä muodostuu kiilleliuskeesta ja kiillegneissistä. Granodioriittien, Suomen yleisimpien kivilajien osuus Lahden kallioperästä on 12 prosenttia ja amfiboliittia kallioperässä on kymmenesosa.

Myloniittiä kallioperässä on kuusi prosenttia ja muita kivilajeja noin prosentti. Killeliuskeella ja amfiboliitilla on edullinen vaikutus maan kalkkipitoisuuteen ja kalkinsuosijakasvillisuuteen. Amfiboliittista kallioperää on erityisesti Lahden Karjusaaren kärjessä.

Lahden yleisin kivilaji on graniitti, jota koko kaupungin Salpausselän eteläpuoleisen osan kallioperä on. Sille on tyypillistä punertava väri ja epätasainen laatu. Graniittia esiintyy myös Kymijärven eteläpuolella kielekkeenä ja pitkäli kaupungin keskustan ali ulottuvana vyöhykkeenä Joutjärven eteläpuolelta Kariniemeen. Myös Enonsaari Vesijärvellä on graniittia.

Kiilleliuske- ja gneissikalliota on laajalti Salpausselän pohjoispuolella. Gneissimäkiä ovat mm. Mustakallio, Vesitorninmäki ja Pesäkallio.